profiarcapolasujlogo

Adatvédelmi Tájékoztató

  • Home
  • Adatvédelmi Tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez
A szalon elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, AdWords
hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim
kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött,
cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill.
szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és
adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult
személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem
később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges
személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai
vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy
biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi
adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos
adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye
nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám,
lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.
Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a https://profiarcapolas.hu/ számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú
leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
tájékoztatóban megadott módokon, például az info@profiarcapolas.hu email
címre küldött kéréssel.

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap
Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed,
jelentkezésed szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes
adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken
alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes
adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a
szerződés előkészítése alatt, ha nem kéred a folyamat megszűntetését, a
szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra
is kezeljük.

Fizetés esetén szerződésen alapuló jogalap
Amennyiben díjat fizetsz valamely szolgáltatásunkra, akkor az Általános
Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint fizetsz. Ebben az esetben
a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen
alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes
adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a

szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza hozzájárulásodat a szerződés
teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét
megváltozik és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján
A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek
vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.

Jogaid
Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján
maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél
sokkal hamarabb reagáljunk.

Tájékoztatás joga
Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról.
Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve
hivatalos e-mail címünkre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben
küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem
alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a
regisztrált e-mail címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás
megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók
nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a

Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták
vagy kapják meg adataidat.

Hozzáférés joga
Ha kéred, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak
kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az
adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás
időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához,
automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Helyesbítés joga
Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve
hivatalos e-mail címünkre küldött e-mailben kérheted Személyes adataid
helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted
a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)
Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor
(jogszabály felhatalmazást ad); valamint méltányolható magánérdekből történik
(jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a
törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt
Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes
adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az
Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és
ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled
adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését
korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Kérheted, hogy az általad rendelkezésünkre bocsátott és az általad automatizált
módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjuk és/vagy azokat egy
másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog
Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése
kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos
érdekeink érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az
Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat
zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről
értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok
korábban továbbításra kerültek.

Adatkezelés célja
Jogaid védelme.
Beazonosításod, kapcsolattartás veled.
Számodra küldött marketing üzenetek testreszabása. Érdeklődési terület alapján
célzott, releváns üzenetek biztosítása.
Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és
biztonsági feltételek megteremtése.
Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.
Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.
Kezelt adatok
Kezeljük az általad megadott adataidat:
Név
Email
Telefonszám
Számlázási cím, telephely
Naplózunk adatokat biztonsági okokból:
Megtekintett oldal/funkció
Pontos időpont
IP cím
Böngésző süti / cookie
Profilt építünk marketing célból:
Milyen problémára keresel megoldás?
Milyen szolgáltatások érdekelnek?

A profil építés általad megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az
általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd. Mi sem
szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.

A honlapon végzett webanalitika
Tájékoztatunk, hogy a https://borszepeszet.hu/ oldal látogatottságának
méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez
és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing,
AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat
használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el,
melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként
engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords
Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben
hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által
nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és
adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk,
hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és
Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben
megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó
cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek
a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A
böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról
további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics
A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk,
többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program

használatával arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel a
weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program
felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy
új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a
Weboldalon és hova lépett be.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a szalon mérni tudja az
AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett
cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját
böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően
található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban.
Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod
be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról,
telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra
utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási
információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a
tartalmi kísérletekben sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a
Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A
bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az
adott böngészőhöz tartozó súgót.

Adatkezelés elvei
Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes
adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és
kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes
adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl
(adattakarékosság).
A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban –
meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban –
hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem
adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok
statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett
Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem
tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés,
jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja
miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának
veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az
érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek
nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb
adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
adatokkal.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról,
ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan
megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség
teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére
Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.
Bizalmas adatkezelés
A rögzített adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megteszünk az adatok
biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges
módon használjuk fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés részedre
és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott
szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Sosem fogjuk marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes
adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás
keretében szükség esetén átadhatjuk személyes adataidat és más vonatkozó
információkat.

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz
Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést
biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést
naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést
biztosítunk csak.

Adattovábbítás
Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésre álló és általunk
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani,
amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági
kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy
egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes
adatokat részben vagy egészben, ezen harmadik személy számára külön
hozzájárulásod megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod
mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás
téged nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt

adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti
adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az
adattovábbítás előtt tiltakozz az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a
jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése
A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a
jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az
aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató”
része alatt tájékozódhat folyamatosan.

További kérdések/válaszok
Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást
kérhetsz a borszepeszet@gmail.com címre küldött e-mailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu) fordulhatsz.
Elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per – választásod szerint –
lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérésedre tájékoztatunk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Név: Székely Enikő e.v

Székhely: 3200 Gyöngyös Zöldkert u 4/1

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:69448782-1-30

Telefon:+36 30 486 5844

E-mail: borszepeszet@gmail.com

web: https://profiarcapolas.hu/

Kosár

Add a product in cart to see here!
0